Iedere mening telt

ook die van jou!

Onze sociale kracht is groot. Wij geloven in samenwerken en de kracht van een team. Samen zorgen we er immers voor dat we een sterke school zijn èn blijven. Met ouders/verzorgers werken wij intensief samen om het leren van ieder kind gezamenlijk te begeleiden, thuis en op school. En ook over ons schoolbeleid praten alle betrokkenen mee.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MZR) spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel. Sinds 1 augustus 2017 is de voltallige raad van het Kennemer College gesplitst in twee autonome MZR-en. Onze raad bestaat uit acht leden. Voor de helft zijn dit ouders/leerlingen, met ieder twee zetels.

De MZR bespreekt met de rector alle onderwerpen die de school betreffen. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te creëren. Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de MZR nodig. De raad heeft daarbij recht op alle informatie.

Op dit moment bestaat de MZR uit:

Namens het personeel
Mw. H. Jorna (voorzitter)
Dhr. F. Kerstjens (secretaris)
Dhr. M. Verschoor
Dhr. A. Smit

Namens de ouders
Mw. E. van Gog
Mw. M. Verhagen

Namens de leerlingen

Maaike Hilgers
Kim Denneman

Oudercommissie

De Oudercommissie bestaat uit actieve leden van de verschillende leerjaren en zorgt voor een sterke ouderbetrokkenheid op onze school. Dit helpt een stevige school te bouwen; een school-van-ons-allemaal. De commissie heeft geen bestuurlijk gezag, daarvoor zijn de MR en GMR de aangewezen organen. Desalniettemin hecht de school er veel belang aan als ouders in overleg met de schoolleiding meedenken over wat er op en rond de school gebeurt.  

Jaarlaagvertegenwoordiging  
De Oudercommissie nodigt ieder schooljaar ouders van brugklasleerlingen uit om in de eerste jaarlaag zitting te nemen. In totaal kent de onderbouw drie jaarlagen. Er is daarnaast een jaarlaag met ouders uit de bovenbouw en teamleiders bovenbouw. In deze jaarlagen, een soort klankbordgroepen, overleggen de ouders en teamleiders met elkaar, onder regie van een zelfgekozen voorzitter. Nieuwe ideeën en plannen worden hier gedeeld en lopende zaken besproken. Vaak biedt uitleg van teamleiders meer inzicht en achtergrond wat bijdraagt aan wederzijds begrip en betrokkenheid. De ouders zijn niet gekozen en hoeven dus geen verantwoording af te leggen.

Taken en begroting
Ongeveer zes keer per jaar vergadert de Oudercommissie met de schoolleiding. De commissie beschikt over een budget vanuit de ouderbijdrage om verschillende activiteiten van en voor de leerlingen te bekostigen. Denk aan het schooltheater, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast organiseert de Oudercommissie een thema-avond. Zoals de druk bezochte bijeenkomsten ‘Jongeren en geld’, ‘Jongeren en social media’ en ‘Jongeren en puberteit’.

De Oudercommissie is bereikbaar via de secretaris mevrouw D. van der Haagen: oudercommissiehavovwo@kennemercollege.nl. 

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op onze school en kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school adviseren. De leerlingenraad kan zich daarnaast bezighouden met de verbetering van de sfeer op school en met de kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen kunnen ook invloed uitoefenen op de gang van zaken in en rond de school door lid te worden van de medezeggenschapsraad.

Alle leerlingen vanaf 13 jaar kunnen lid worden van de leerlingenraad. Heb je interesse? Neem dan contact op met je mentor. Heb je een op- of aanmerking over de school of het beleid? Mail naar:
leerlingenraadhavovwo@kennemercollege.nl.

lees hier de laatste notulen