Organisatie van de zorg

De mentor is de spin in het web als het gaat om de begeleiding van leerlingen. De mentor voert gesprekken met de leerling, de klas en vangt signalen op voor als het even niet goed gaat. Ouders hebben in eerste instantie contact met een mentor als er bij hun kind wat speelt. Als blijkt dat de problematiek de mentortaak overstijgt, schakelt de mentor via de afdelingsleider de zorgcoördinator in.

De rol van de zorgcoördinator is ervoor zorg te dragen dat de juiste ondersteuning wordt geboden aan een leerling met een hulpvraag. Daarbij gaan we uit van het principe van Handelingsgericht werken; alle begeleiding die geboden wordt, heeft een bepaald doel en een bepaalde duur waarbij na een vastgestelde periode de resultaten geëvalueerd worden en opnieuw bepaald wordt wat nodig is aan ondersteuning voor de leerling.

Wekelijks heeft de zorgcoördinator een kernteamoverleg met de schoolmaatschappelijk werker en de CJG coach om de aangemelde leerlingen te bespreken en naar de juiste hulp toe te leiden. Deze hulp kan bestaan uit:

 • een aantal gesprekken met een leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider begeleidt vooral op het gebied van de sociaal-emotionele problematiek. Ze kunnen helpen in te schatten wat er aan de hand is of wat je aan je probleem kunt doen. Als na een aantal gesprekken de hulp niet meer nodig is, wordt de leerling weer overgedragen aan de mentor.
   
 • Een (voor)onderzoek laten verrichten door de schoolpsycholoog die verbonden is aan alle scholen binnen het Samenwerkingsverband. De schoolpsycholoog  doet vooral onderzoek naar gedrag- of leerstoornissen.
   
 • Een aantal gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker die dan vooral de situatie inventariseert om de juiste hulp in te kunnen zetten. De schoolmaatschappelijk werker komt in beeld als er thuisproblematiek speelt.
   
 • Mocht op een gegeven moment blijken dat de problematiek te ingewikkeld is en er specifieke, deskundige hulp nodig is, wordt de leerling opnieuw ingebracht bij het kernteam . De zorgcoördinator zal dan in overleg met de leerling, de ouders, de CJG coach en de schoolmaatschappelijk werker bepalen hoe de juiste externe hulp ingeschakeld kan worden. 
   
 • Ondersteuning vanuit onze trajectvoorziening: T22; waarin de trajectbegeleider en de leerlingbegeleiders TrajectVoorziening (TV) de leerlingen begeleiden. Dat vindt plaats in een rustige, veilige ruimte, waarvan de leerlingen met een zogenaamd trajectarrangement ook gebruik kunnen maken buiten hun begeleidingstijd. In de trajectvoorziening worden leerlingen begeleid met een indicatie; de voormalige “rugzak” leerlingen, leerlingen die op een of andere manier vastlopen op het gebied van gedrag en/of resultaten en leerlingen met een stoornis zoals ADD of ADHD.

Het streven is om in een zo vroeg mogelijk stadium pedagogisch-didactische en/of sociaal-emotionele belemmeringen te traceren. Het ondersteuningstraject is erop gericht dat een leerling op succesvolle wijze zijn schoolloopbaan kan afronden. Het kernteam bewaakt, in nauwe samenwerking met alle medewerkers op school, de veilige leeromgeving voor iedere leerling.

Als u vragen heeft over onze zorgstructuur dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator mevr. E. Schröder; e.schroder@kennemercollege.nl

KLIK HIER om het schoolondersteuningsplan te downloaden.