Schoolregels

Waar veel mensen samen zijn, is het belangrijk met elkaar regels af te spreken en deze ook na te komen; dit geldt ook voor onze school.

De belangrijkste regel

Op het Kennemer College gaan wij op een open en respectvolle manier met elkaar om. Leerlingen en medewerkers houden zich aan de algemene omgangsvormen. Ook respecteren we het eigendom van anderen. Gezamenlijk werken wij aan een prettig en veilig schoolklimaat. Onze school is een plek waar leerlingen en medewerkers zich thuis voelen.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling beschreven. Ook staan daarin de schoolregels die voor het hele Kennemer College gelden.Klik hier voor het leerlingenstatuut.

Onze schoolregels


Aanwezigheid
Leerlingen zijn elke schooldag tussen 7.30 en 17.00 uur voor school beschikbaar. Het volgen van de lessen, de lesgebonden activiteiten en het maken van opgelegde taken zijn verplicht. Leerlingen zijn op tijd in de les, hebben alle spullen voor de les en het gemaakte huiswerk bij zich. Leerlingen houden zich op de hoogte van hun rooster en de wijzigingen daarin. Roosterwijzigingen worden via de monitoren in de school en via de website bekendgemaakt.

Huiswerk
Leerlingen hebben aan het begin van de les hun huiswerk in orde. De docent kan de leerling voor het begin van de les vrijstellen van huiswerk en/of toetsing op vertoon van een schriftelijk verzoek van één van de ouders/verzorgers. Huiswerkvrij wordt alleen verleend na ziekte of in bijzondere omstandigheden.

Op school en in de les
Een leerling die te laat is, kan de les alleen binnenkomen met een te-laat-briefje dat door de conciërge verstrekt wordt. Wanneer een leerling meer dan twintig minuten te laat is voor een les, wordt hij niet meer toegelaten tot deze les en als ongeoorloofd absent genoteerd. Een leerling mag tijdens een schooljaar twee keer te laat komen. Vanaf de derde keer te laat komen geldt dat de leerling zich één keer om 7:30 uur meldt bij de conciërge. Vanaf de zesde keer moet de leerling zich steeds twee keer om 7.30 uur melden bij de conciërge. Bij veelvuldig te laat komen wordt de leerling aan de leerplichtambtenaar gemeld wegens ongeoorloofd verzuim. Wanneer leerlingen te laat komen bij een PTA-toets, moeten zij zich de eerstvolgende dag na afloop van de PTA-week om 7.30 uur melden bij de conciërge.

Uit de les verwijderd
Als een leerling uit de les wordt verwijderd, meldt hij zich onmiddellijk bij de conciërge. De leerling meldt zich met het uitstuurformulier aan het eind van de les bij de docent en levert het volledig ingevulde formulier diezelfde dag in bij de afdelingsleider.

Ziekte
Als een leerling vanwege ziekte niet naar school kan komen, melden de ouders/verzorgers hem, zolang de ziekte duurt, elke schooldag tussen 7.30 uur en 8.30 uur telefonisch ziek. Als een leerling in de loop van de schooldag ziek wordt en naar huis wil, meldt hij zich bij de conciërge. De leerling laat een ouder/verzorger naar school bellen zodra de leerling thuis is. Steekproefsgewijs kan de conciërge in de loop van de dag naar huis bellen. Als de leerling weer op school komt, levert hij een betermeld-briefje in bij de conciërge.

Bezoek aan arts, tandarts, specialist e.d.
Leerlingen plannen deze bezoeken zo veel mogelijk buiten lestijd. Indien dit niet mogelijk is en de leerling lessen moet verzuimen, melden ouders/verzorgers dit vooraf via de telefoon of een absentenbriefje. De conciërge kan de leerling voor toestemming verwijzen naar de afdelingsleider. Het is niet de bedoeling dat dergelijke bezoeken tijdens PTA- en proefwerkweken plaatsvinden. Indien de leerling door dit bezoek een proefwerk mist, meldt hij zich vooraf bij de betrokken docent.

Verlof
Indien een leerling vanwege familieomstandigheden, open dagen of andere activiteiten lessen niet kan volgen, regelt hij dat vooraf met de afdelingsleider of decaan.

Verlof buiten de schoolvakanties
Een verzoek om extra vakantieverlof dient minimaal acht weken tevoren schriftelijk bij de teamleider te worden ingediend. Op onze school hanteren we daarnaast de regel dat examenkandidaten in principe geen toestemming krijgen voor extra vakantieverlof. De voorwaarden waaronder extra verlof wordt verleend en volledige informatie over verzuim, verlof en leerplicht, vindt u hier.

Ongeoorloofd verzuim
Bij ongeoorloofd lesverzuim moet de leerling tweemaal de verzuimde tijd inhalen aan het eind van de dag aansluitend aan de lessen. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind zonder toestemming van school houden, kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. Als een leerling ongeoorloofd afwezig is tijdens een toets, kan de docent voor die toets het cijfer 1 geven.

Gedrag in en om de school
 

Aanvang van de les
Als een docent aan het begin van de les niet bij het lokaal is, wachten de leerlingen tien minuten rustig op de gang. Na vijf minuten gaan twee van hen naar de roostermaker om te vragen wat er aan de hand is. Als de roostermaker niet beschikbaar is, gaan ze naar de afdelingsleider van de dag. Afhankelijk van de informatie wachten alle leerlingen nog bij het lokaal of gaan ze naar de aula tot de docent hen daar ophaalt.

Tijdens de les
Het is verboden te eten en te drinken in het leslokaal. De docent kan bepalen dat het drinken van water tijdens de les is toegestaan. Leerlingen dragen in het lokaal geen jassen en hoofddeksels behalve uit geloofsovertuiging. Tijdens de lessen is het rustig in de gangen en de aula, het atrium en de mediatheek. In de mediatheek werken leerlingen aan schoolzaken.

Pauzes en tussenuren
Leerlingen mogen tijdens pauzes en tussenuren het schoolterrein verlaten. Dit gebeurt op eigen risico. Pauzeren kan binnen het gebouw uitsluitend in de aula, het atrium en de gangen van de begane grond en de eerste verdieping. Het is ook alleen in deze ruimtes tijdens pauzes toegestaan te eten en/of te drinken. Iedereen ruimt zijn rommel zelf op. Iedereen ruimt zijn rommel zelf op. Leerlingen, met uitzondering van brugklassers en examenkandidaten, worden volgens een rooster ingezet voor corveedienst.

Mobiele telefoons en overige apparatuur
Tijdens de les is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan tenzij de docent anders bepaalt. Bij alle toetsen geldt dat mobiele telefoons en smartwatches niet in het bezit zijn van de leerling. Bij overtreding van deze regels wordt de telefoon in bewaring genomen en kan deze tussen 16.00 uur en 16.15 uur worden opgehaald bij de conciërge. Het is verboden binnen de school opnames te maken van andere personen zonder hun toestemming. Opnames die dienen als lesobservatie of pr-activiteit van het Kennemer College, zijn hiervan uitgezonderd.

Roken en het gebruik van andere genotsmiddelen
Roken is in het gebouw, op het schoolterrein en in het zicht van de school verboden. Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan.

Praktische afspraken


Kluisjes
Iedere leerling heeft een kluisje. Als een leerling op school komt, krijgt hij van de conciërge twee sleutels voor hetkluisje. De leerling behoudt dit kluisje gedurende zijn gehele schoolcarrière. Als eenleerling beide sleutels is kwijtgeraakt, verwijdert de conciërge het slot en plaatst een nieuw slot; de leerling betaalt hiervoor 10 euro en krijgt weer twee nieuwe sleutels.

Het Kennemer College werkt nauw samen met de gemeente en de politie om de school en haar omgeving veilig te houden. Onderdeel van deze samenwerking houdt in dat kluisjes preventief kunnen worden gecontroleerd als de schoolleiding daartoe aanleiding ziet. Bij onregelmatigheden en/of het vermoeden van strafbare feiten zal het Kennemer College contact opnemen met de politie.

In verband met het schoonmaken van de kluisjes moet de leerling het kluisje voor het begin van de zomervakantie leeghalen en open achterlaten.

Lift
Leerlingen maken alleen gebruik van de lift als zij niet in staat zijn de trap te gebruiken. Deze leerlingen kunnen bij de conciërge een liftsleutel krijgen tegen een borg van 20 euro.

Ingang
Leerlingen maken gebruik van de achteringang.

Fietsen en scooters
Leerlingen zetten hun fiets in de rekken op het schoolplein, ze zetten hun scooter uit voor ze het schoolplein betreden. Scooters staan op hun eigen plek, binnen de daarvoor aangebrachte lijnen, op het schoolplein. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal. Fietsen of scooters die niet op de juiste wijze in de stalling zijn geplaatst, kunnen aan de ketting gelegd worden.

Buitenstaanders
Het schoolgebouw en het schoolterrein zijn bestemd voor de leerlingen, ouders en medewerkers van het Kennemer College havo atheneum gymnasium. Buitenstaanders zijn op het schoolterrein niet toegestaan.

Sancties
De school neemt bij overtreding van de schoolregels gepaste maatregelen.