Ouderparticipatie en MR

Oudervereniging en Oudercommissie
Aan het Kennemer College is een Oudervereniging verbonden waarvan ouders/verzorgers automatisch lid worden als hun kind op één van de locaties van het Kennemer College zit. De Oudervereniging kent op drie locaties vertegenwoordigingen in een zogenaamde Oudercommissie: beroepsgericht, mavo en havo/atheneum/gymnasium. Deze commissies worden weer gevoed door drie jaarlaagvertegenwoordigingen in de drie onderbouwjaren. Commissie, vertegenwoordiging en vereniging garanderen een sterke ouderbetrokkenheid op het Kennemer College.

Meedenken met school
De kinderen zijn feitelijk de klanten van de school en hun ouders/verzorgers zijn de wettelijke vertegenwoordigers. Desondanks heeft de Oudercommissie geen bestuurlijk gezag ten opzichte van de school, daarvoor zijn eerder MR en GMR de aangewezen organen. Desalniettemin heeft de school er onmiskenbaar baat bij als ouders in overleg met de schoolleiding meedenken over wat er op en rond de school gebeurt. De Oudercommissie wordt, zoals gezegd, gevormd door actieve leden van de drie jaarlagen. De schoolleiding ondersteunt de Oudercommissie dan ook volledig.

Jaarlaagvertegenwoordiging
De Oudercommissie nodigt aan het begin van ieder schooljaar ouders van brugklasleerlingen uit om in de eerste jaarlaagvertegenwoordiging zitting te nemen. In totaal kent het Kennemer College in de onderbouw drie van dergelijke jaarlagen. In deze jaarlagen overleggen de ouders en afdelingsleiders onder regie van een zelfgekozen voorzitter. Waar nodig kan de school bijsturen, vaak biedt uitleg van afdelingsleiders meer inzicht en achtergrond aan ouders. Zo ontstaan wederzijds begrip en meer betrokkenheid. Van belang is om te weten dat we hier niet zitten als afgevaardigden van de andere ouders, niemand is gekozen of hoeft achteraf verantwoording af te leggen. Wel doet de Oudercommissie een klemmend beroep op ouders die zitting nemen om geen individuele kwesties rondom hun eigen kind op tafel te leggen. Zo blijft het algemene karakter van de bijeenkomsten gewaarborgd.

Taken en begroting
Ongeveer zes keer per jaar vergadert de Oudercommissie met de locatieleiding aan de Büllerlaan. De Oudercommissie beslist onder andere over de besteding van de ouderbijdrage van ruim € 30.000,-. Van deze bijdrage worden verschillende activiteiten van en voor de leerlingen bekostigd. Denk aan subsidies voor het verschijnen van het periodiek Büllertin, aan sporttenues en aan bijdragen voor schoolactiviteiten rond Pasen en Kerst. Jaarlijks organiseert de Oudercommissie een Algemene Ouderavond met daarin een algemeen thema met een deskundige inleiding en cabaret. In de afgelopen jaren was er aandacht voor de druk bezochte bijeenkomsten ‘Jongeren en geld’, ‘Jongeren en social media’ en ‘Jongeren en puberteit’. De hoge opkomst tijdens deze Jaarvergaderingen zegt mogelijk ook iets over de mate van ouderbetrokkenheid op onze school. De Oudercommissie is ook goed zichtbaar tijdens het door de school georganiseerde Open Huis, dat meestal begin februari plaatsvindt. Wie de Oudercommissie actief wil volgen, vindt de actiepuntenlijst van de commissie op de website van de school onder het kopje ‘Voor de ouders”. Op die plek is voor geïnteresseerde ouders veel meer informatie te vinden.

Sterke school
De Oudercommissie gelooft er zeker in: sterke ouderbetrokkenheid helpt een stevige school te bouwen. Een school-van-ons-allemaal. Meer informatie op de website van de school: havovwo.kennemercollege.nl/oudercommissie.
Mailen met de Oudercommissie kan via de voorzitter (Henk Jan Winter) op  oudercommissiehavovwo@kennemercollege.nl.

De Medezeggenschapsraad
De school is een gemeenschap van mensen met een gezamenlijk belang. Daarom heeft ieder die bij de school betrokken is ook invloed op het reilen en zeilen van de school. Dit is wettelijk vastgelegd. De voltallige medezeggenschapsraad (VMR) van het Kennemer College bestaat uit zestien leden. Voor de helft zijn dit ouders/leerlingen. De andere helft bestaat uit personeelsleden. Van de acht ouders-leerlingenzetels zijn er vier beschikbaar voor leerlingenleden. De vier overige zetels worden ingenomen door ouders. De samenstelling van de gehele VMR kunt u vinden op onze schoolsite.

De Leerlingenraad
De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school en kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school adviseren. De leerlingenraad kan zich daarnaast bezighouden met de verbetering van de sfeer op een school en met de kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen kunnen ook invloed uitoefenen op de gang van zaken in en rond de school door lid te worden van de medezeggenschapsraad. Alle leerlingen kunnen zich aan melden om lid van de leerlingenraad te worden. Om lid van de medezeggenschapsraad te worden moet een leerling op een school voor voortgezet onderwijs minimaal 13 jaar oud zijn.