Klachtenregeling

Als een leerling en/of ouder een klacht heeft, richt hij zich schriftelijk tot de volgende personen in de genoemde volgorde:

  • docent
  • mentor
  • afdelingsleider/teamleider
  • schoolleiding
  • College van Bestuur

Indien de leerling en/of ouder meent dat zijn klacht door een bepaalde persoon niet afdoende behandeld is, kan hij zijn klacht bij de volgende persoon indienen.

Een klacht die ingediend wordt bij de schoolleiding, wordt in principe binnen twee weken afgehandeld. Als dit niet lukt, wordt dat aan de betreffende leerling en/of ouder gemeld. Het besluit dat naar aanleiding van een klacht op het niveau van de schoolleiding genomen wordt, wordt schriftelijk aan alle betrokkenen medegedeeld.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Bekijk hier het bestand Klachtenregeling SVOK.