Bevorderingsrichtlijnen

Aan de hand van het eindrapport van de leerling wordt bepaald of een leerling bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. Hiervoor hanteren wij de volgende bevorderingsrichtlijnen:

Op het Kennemer College werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dit wil zeggen dat op elk moment het gemiddelde voor een vak inzichtelijk is. Deze gemiddeldes zijn terug te vinden in Magister en op het rapport dat leerlingen 2x per jaar ontvangen.

Algemeen

 1. Leerlingen die voldoen aan de criteria die per leerjaar gelden, worden zonder meer bevorderd.
 2. Een cijfer lager dan een 4 leidt nooit tot bevorderen.
 3. Een leerling die bevorderd is, kan een taak krijgen. Indien de taak aan het begin van het schooljaar niet is volbracht, werkt de leerling na schooltijd op school aan de taak totdat deze voldoende afgerond is.
 4. Leerlingen die niet zijn bevorderd, kunnen het leerjaar doubleren (m.u.v de brugklas).
 5. Elke leerling kan in bespreking worden gebracht en de vergadering kan ten gunste van de leerling afwijken van de criteria. Indien de vergadering niet tot een oordeel komt, beslist de directie na overleg met de betrokken afdelingsleider.
 6. De cijfers van het eerste en tweede rapport worden afgerond op één decimaal. Op het derde en laatste rapport worden hele cijfers gegeven. Een gemiddelde van 6,45 op het eerste en tweede rapport wordt afgerond naar 6,5. Op het laatste rapport wordt datzelfde cijfer 6,45 afgerond naar een 6.

Aandachtspunten

Een leerling mag niet doubleren *):

 • in de brugklas
 • wanneer hetzelfde leerjaar al eerder is gedoubleerd
 • wanneer er in het aansluitende leerjaar al is gedoubleerd

*) In bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld medische of thuisomstandigheden) kan van deze richtlijnen worden afgeweken. De bijzondere gevallen worden vastgesteld door de rapportvergadering op voordracht van de mentor of teamleider.

Bij doubleren in de bovenbouw vervallen alle in het afgelopen jaar behaalde resultaten voor het Schoolexamen. Een schoolexamenvak hoeft niet opnieuw gedaan te worden als dit schoolexamen afgesloten is met minimaal een 6,0.

Toelichting:

 1. de cijfers worden op het eindrapport rekenkundig afgerond op hele getallen;
 2. een 7 levert één compensatiepunt op en een 8 of hoger twee compensatiepunten;
 3. cijfers lager dan 6 leveren tekortpunten op: 5 = één tekortpunt, 4 = twee tekortpunten, 3 = drie tekortpunten. De cijfers 1 en 2 worden op de rapporten niet gebruikt. Onvoldoende cijfers zijn de cijfers die lager zijn dan 5,5;

Cum Laude

Een leerling komt bij het eindrapport in aanmerking voor een getuigschrift ‘cum laude’, indien hij voldoet aan de volgende eisen:

 • de leerling heeft gemiddeld minimaal een 8,0 behaald waarbij ieder cijfer even zwaar meetelt, en heeft geen cijfer lager dan 7,0 behaald;
 • de leerling heeft voor lichamelijke opvoeding minimaal een voldoende behaald.