Leerlingbegeleiding

Goede zorg voor alle leerlingen: dat is waar onze school naar streeft. Leerlingbegeleiding is op onze school onderdeel van het normale onderwijsaanbod. Zo is er begeleiding die gericht is op de cognitieve ontwikkeling, bijvoorbeeld studielessen in de brugklas. Daarnaast is de leerlingbegeleiding gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook is er veel aandacht voor keuze- en loopbaanbegeleiding.

Soms hebben leerlingen niet genoeg aan de contacten met hun mentor, docenten, afdelingsleiders of decanen. Zij kunnen dan door hun mentor worden aangemeld bij een faalangstreductietraining (Bouwen aan je Zelfvertrouwen), een sovatraining of, in het geval van sociaal-emotionele problemen, bij het zorgteam. Hoe zit dat nou precies?

Bouwen aan je zelfvertrouwen

Faalangst is een lastig probleem, maar komt wel vaak voor. In bijna iedere klas zit wel iemand die hier last van heeft. Leerlingen met faalangst leren vaak zeer zorgvuldig, maar presteren onder de maat omdat ze bang zijn om een slecht cijfer te halen. Van die gevoelens worden ze zenuwachtig waardoor het proefwerk soms juist niet goed lukt. Deze leerlingen biedt het Kennemer College een faalangstreductietraining aan die we 'bouwen aan je zelfvertrouwen' noemen. (Bij deze training gaat het erom dat je leert om te gaan met gevoelens van stress en faalangst en ook om je meer zelfvertrouwen te geven bij het maken van overhoringen). De training is voor brugklasleerlingen of voor leerlingen uit de tweede en derde klas van wie we denken dat ze ervan kunnen profiteren. Bovenbouwleerlingen kunnen bij faalangst of examenangst individueel of in een kleine groep de faalangst- en/of examentraining krijgen na aanmelding door hun mentor.

Sociale vaardigheden

Niet iedereen is even handig in het omgaan met andere leerlingen of docenten. De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor jongens en meiden die hier moeite mee hebben. Ze voelen zich vaak onzeker in sociale situaties en het lukt hen niet goed om op een prettige manier contact te maken én/of te houden met leeftijdsgenoten. Ze voelen zich verlegen en angstig bij anderen, of worden juist snel boos of krijgen conflicten. Ook hiervoor kun je op het Kennemer College een training volgen als je denkt daarvan te kunnen profiteren. Een leerling die heeft meegedaan zei er het volgende over: "Ik dacht altijd: anderen vinden mij vast niet leuk maar ik heb gemerkt dat ik dat alleen maar denk en dat het helemaal niet zo is!"

Begeleidingsuren

Het kan altijd gebeuren dat er een schoolvak bij zit dat jij moeilijk vindt, en waarvoor je daarom graag wat extra's wilt doen zodat je er wat beter in wordt. In de brugklas zijn er daarom extra begeleidingsuren die gegeven worden door docenten. Zij geven een uur extra les aan een groepje leerlingen dat een onvoldoende staat voor hun vak.

Tutorlessen

Voor leerlingen uit havo 2 en vwo 2 hebben we begeleidingslessen die gegeven worden door leerlingen uit vwo 5, de zogenaamde tutorlessen. Die bovenbouwleerling is dan je eigen tutor en lijkt een beetje op een oudere broer of zus die je extra helpt. Op een vast uur per week werk je in kleine groepjes samen met je tutor aan het vak waar je niet zo goed in bent. Je tutor probeert dan met jou naar je vragen te kijken en je te helpen bij wat je niet snapt.

Dyslexie

Wij werken op het Kennemer College havo-vwo volgens een protocol dyslexie. In de brugklas krijgen alle leerlingen een screening. Als blijkt dat er dan een vermoeden van dyslexie bestaat, volgt er een vervolgonderzoek. Leerlingen die dan daadwerkelijk dyslectisch blijken te zijn, krijgen een dyslexiekaart. Met deze dyslexiekaart heb je recht op bepaalde faciliteiten, zoals extra tijd bij proefwerken. Na de kerstvakantie bieden we ook een korte serie hulplessen aan voor de dyslectische leerlingen uit de brugklas en de tweede klas.

Leerlingbegeleiders

De leerlingbegeleiders begeleiden met name leerlingen die gebaat zijn bij advies en een luisterend oor, zowel op studiegebied als op het persoonlijke vlak. Ze kunnen jou helpen om in te schatten wat er aan de hand is of wat je aan je probleem kunt doen. Zij zorgen er samen met de hele school voor dat het je lukt om naar school te blijven gaan, ook als dat even moeilijker is, en dat het leer- en werkklimaat prettig en veilig is op school. Ook hebben de leerlingbegeleiders nauw contact met het kernteam en de trainers van de school.

Zorgcoördinator en kernteam

De rol van de zorgcoördinator is ervoor zorg te dragen dat de juiste ondersteuning wordt geboden aan een leerling met een hulpvraag. Daarbij gaan we uit van het principe van Handelingsgericht werken; alle begeleiding die geboden wordt, heeft een bepaald doel en een bepaalde duur waarbij na een vastgestelde periode de resultaten geëvalueerd worden en opnieuw bepaald wordt wat nodig is aan ondersteuning voor de leerling.

Wekelijks heeft de zorgcoördinator een kernteamoverleg met de schoolmaatschappelijk werker en de CJG coach om de aangemelde leerlingen te bespreken en naar de juiste hulp toe te leiden.

Anti-pest document

Hier kunt u het anti-pest document downloaden